Thẻ: tính cách và bản chất

4 điều đơn giản giúp nhìn nhận bản chất của một người

Tính cách và bản chất (personality and character) là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Tính cách là thứ mà một người thể hiện ra bên ngoài, có thể thuộc (một phần) hoặc không bản chất của người đó. Bản chất của là giá trị cốt lõi, là căn nguyên, là tương lai của một người trong khi tính cách chỉ là một hình mẫu bề ngoài để tất cả chúng ta giao thiệp với những người xung quanh.