Good boy, bad boy và fuckboy

Phân biệt good boy bad boy và fuckboy khác nhau thế nào? Good boy có thể trở thành bad boy không? Nên nhìn nhận các đối tượng này thế nào?