Green washing trong thời trang và cách để bài trừ hành vi tiếp thị sai lệch này?

Green washing là gì? Làm sao để nhận diện và bài trừ hành vi tiếp thị sai lệch này?